Thames Sp. z o.o.
ul. Linneusza 1/43, 03-486 Warszawa
KRS 0000527930 , REGON 147483600, NIP 5242776379

email: biuro@thames.com.pl

Ogłoszenie z dnia 03.02.2020 

Zarząd Thames spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, przy Karola Linneusza 1/43, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000527930, NIP 5242776379, kapitał zakładowy 5.000,00 PLN („Spółka Dzielona”) działając na podstawie art. 535 § 3 KSH ogłasza, że dnia 3 lutego 2020 r. został przyjęty i podpisany plan podziału Thames spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawiepoprzez przeniesienie części majątku Spółki Dzielonej w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa na spółkę nowo zawiązaną („Spółka Nowo Zawiązana”) tj. podział przez wydzielenie w trybie art. 529 § 1 pkt. 4) KSH i udostępnia przedmiotowy Plan Podziału do publicznej wiadomości na stronie internetowej Spółki Dzielonej. Treść planu podziału wraz z załącznikami można przeglądać w siedzibie Spółki. 

Plan Podziału

Zarząd Spółki Dzielonej zawiadamia wszystkich wspólników Spółki Dzielonej o zwołaniu Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników na dzień 17 marca 2020 r. na godzinę 11:00 w Kancelarii Notarialnej Arkadiusza Zarzyckiego przy ul. Pięknej 15/34 w Warszawie z następującym porządkiem obrad:

1) otwarcie obrad Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników,

2) wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników,

3) sporządzenie listy obecności,

4) stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników oraz jego zdolności do podejmowania uchwał,

5) przyjęcie porządku obrad,

6) podjęcie uchwały w przedmiocie podziału poprzez przeniesienie części składników majątku Thames spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Warszawie (Spółka Dzielona), stanowiących zorganizowaną część przedsiębiorstwa, na spółkę nowo zawiązaną (Spółka Nowo Zawiązana) wedle warunków określonych w Planie Podziału,

8) zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników.Ogłoszenie z dnia 4.11.2019 roku
Zarząd Thames spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, przy ul. Kowalczyka 16 lok. 441, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000527930, NIP 5242776379, kapitał zakładowy 5.000,00 PLN („Spółka Dzielona”) działając na podstawie art. 535 § 3 KSH ogłasza, że dnia 4 listopada 2019 r. został przyjęty i podpisany plan podziału Thames spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie poprzez przeniesienie części majątku Spółki Dzielonej w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa na spółkę nowo zawiązaną („Spółka Nowo Zawiązana”) tj. podział przez wydzielenie w trybie art. 529 § 1 pkt. 4) KSH i udostępnia przedmiotowy Plan Podziału do publicznej wiadomości na stronie internetowej Spółki Dzielonej. Treść planu podziału wraz z załącznikami można przeglądać w siedzibie Spółki.

Plan Podziału

"Zarząd Thames sp. z. o.o. jako „Spółki Dzielonej” zawiadamia wszystkich wspólników Spółki Dzielonej o zwołaniu Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników na dzień 13 grudnia 2019 r. na godzinę 14:00 w Kancelarii Notarialnej Arkadiusza Zarzyckiego przy ul. Pięknej 15/34 w Warszawie z następującym porządkiem obrad:

1) otwarcie obrad Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników,

2) wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników,

3) sporządzenie listy obecności,

4) stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników oraz jego zdolności do podejmowania uchwał,

sporządzenie listy obecności,

5) przyjęcie porządku obrad,

6) podjęcie uchwały w przedmiocie podziału poprzez przeniesienie części składników majątku Thames spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Warszawie (Spółka Dzielona), stanowiących zorganizowaną część przedsiębiorstwa, na spółkę nowo zawiązaną (Spółka Nowo Zawiązana) wedle warunków określonych w Planie Podziału,

8) zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników."

Wszyscy wspólnicy proszeni będą o potwierdzenie otrzymania zawiadomień o zwołaniu NZW i proponowanym porządku obrad za pomocą pisemnych oświadczeń, które otrzymają (projekty w załączeniu). Te dokumenty mogą być przekazane w późniejszym terminie, ale nie później niż do 13 grudnia.