KRÓTKI OPIS PROJEKTU

W projekcie dostępne są bezpłatne szkolenia z języka angielskiego na poziomie A i B.
Kursy językowe trwają 240 godzin lekcyjnych. Zajęcia odbywają się średnio 2 razy w tyg. po 2 godziny lekcyjne. Grupy maksymalnie 12 osobowe. Kursy kończą się uzyskaniem przez uczestników certyfikatu zewnętrznego potwierdzającego zdobycie określonego poziomu biegłości językowej zgodnie ESOKJ. W ramach kursu Projektodawca (Thames Sp. z o.o.) zapewnia bezpłatne materiały dydaktyczne: podręczniki + ćwiczenia oraz egzamin końcowy wraz z wydaniem certyfikatu przez zewnętrzną certyfikowaną instytucję.
Dostępne jest również szkolenie komputerowe na dwóch poziomach zaawansowania A i B.
Szkolenie komputerowe będą się odbywać w maksymalnie
10 osobowych grupach. Każda z grup będzie uczestniczyć w 100 godzinach zegarowych szkolenia (60 minut). Dla uczestników materiały szkoleniowe. Tematyka kursu będzie opracowywana indywidualnie w oparciu o potrzeby i cele uczestników. Kurs obejmie 5 obszarów:
  • Informacja,
  • Komunikacja,
  • Tworzenie treści,
  • Bezpieczeństwo,
  • Rozwiązywanie problemów.
W kursach angielskiego może wziąć udział 576 osób, a w szkoleniu komputerowym 70 osób. Projekt skierowany jest do osób fizycznych mieszkających lub pracujących na terenie miasta Radom lub w powiecie radomskim; w szczególności z terenów wiejskich (DEGURBA03 – min. 50% uczestników – 323 osób); wieku 25+, o niskich kwalifikacjach (max ISCED 3)- chcących uczestniczyć w kursie z własnej inicjatywy.
Celem projektu jest podniesie kompetencji w zakresie języka angielskiego, obsługi komputera i konkurencyjności osób znajdujących się w trudnej sytuacji na rynku pracy z powodu niskich kompetencji. W wyniku realizacji projektu zostaną podniesione kompetencje językowe u 576 osób, zaś 70 osób podniesie swoje kompetencje cyfrowe. Kwalifikacje zostaną potwierdzone certyfikatem wydanym przez certyfikowaną instytucję zewnętrzną. Podnoszenie kompetencji i kwalifikacji przyczyni się do wzrostu konkurencyjności Województwa Mazowieckiego jako regionu zapewniającego poprawę poziomu życia jego mieszkańców przy zachowaniu zasad zrównoważonego rozwoju.

ZASADY REKRUTACJI

Przed zakwalifikowaniem do programu zgłaszający się rozwiąże test poziomujący, aby ocenić poziom jego umiejętności językowych zgodnie z ESOKJ lub złoży oświadczenie o poziomie A0. Nabór wyłącznie do grup na poziomie A1,A2,B1.
Po zakwalifikowaniu do grupy każdy kursant otrzyma raport o celach jakie powinien osiągnąć po kursie i jak powinna wzrosnąć każda z jego umiejętności językowych, tj. czytanie, pisanie, słuchanie i mówienie (porozumiewanie się/samodzielne wypowiadanie się) zgodnie z ESOKJ. O przyjęciu decydują: kryteria formalne (przynależność do grupy docelowej projektu: wiek powyżej 25r. życia, wykształcenie max średnie (ISCED 3), znajdowanie się w grupie uprzywilejowanej (osoby zamieszkujące tereny wiejskie, stwierdzona niepełnosprawność, osoby bezrobotne, korzystające ze wsparcia OPS), znajdowanie się w założonej grupie wiekowej, dopiero później kolejność zgłoszeń. Grupa będzie uruchamiana, gdy zgłosi się i wypełni test 12 osób na tym samym poziomie językowym. Test poziomujący będzie można wypełnić osobiście w biurze projektu, poprzez Internet na specjalnej stronie WWW lub poprzez email.